Inici / Condicions generals

Condicions generals

La utilització dels serveis de turismoescolar.es suposa l’acceptació de les següents condicions generals:

1. Condicions Generals d’Ús entre turismoescolar.es.es i l’usuari.

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, vostè declara que és una persona major d’edat (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar, manifestant que ha llegit i acceptat en la seva totalitat les condicions generals de la utilització del lloc web.

Les presents condicions generals d’ús (en endavant també “les Condicions Generals”) regulen la utilització dels serveis del lloc web turismoescolar.es (en endavant, “el Servei”) entre els usuaris del lloc web (en endavant, “els Usuaris”) i el lloc web turismoescolar.es, pàgina propietat de Tot Turisme, S.L. (en endavant, "turismoescolar.es").

Els usuaris accepten les presents Condicions Generals des del mateix instant en que utilitzin o contractin el Servei. El present document pot ser imprès i emmagatzemat per els Usuaris. Turismoescolar.es posa a la disposició d’aquests la direcció de correu electrònic escolar@totturisme.com, per tal de que puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals. Si vostè no està conforme amb les presents Condicions Generals, li preguem que NO utilitzi aquest Servei.

2. Modificació de les Condicions Generals.

Turismoescolar.es es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals notificant-t’ho als Usuaris amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar el Servei ofert a través de turismoescolar.es. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades en el lloc web de turismoescolar.es, s’entendrà per complert el fet de notificar-ho. En qualsevol cas, amb anterioritat a la utilització al Servei, es podrà consultar les Condicions Generals, que estaran accessibles des de l’enllaç “Condicions d’ús”.

3. Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari declara que tota la informació subministrada al registrar-se és veraç, completa i precisa, i que de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que es registra autoritza expressament a turismoescolar.es per a que procedeixi a incloure un fitxer de dades de caràcter personal que figuren en els camps del formulari per a la adequada prestació del Servei. L’usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a escolar@totturisme.com o bé mitjançant un escrit dirigit a a C/ Cós 89 08650 Sallent (Barcelona), Espanya.

L’usuari dóna el seu consentiment per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de turismoescolar.es o de terceres empreses relacionades amb l’activitat. Turismoescolar.es posa a la disposició dels Usuaris els mitjans de contacte comentats en el paràgraf anterior per a, si així ho desitgen, puguin revocar el seu consentiment.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els continguts, marques, logos, dibuixos, etc., així com a qualsevol altre contingut que figuri en el lloc web de turismoescolar.es, estan protegits per els drets de propietat Intel·lectual i/o Industrial corresponents, i són titularitat exclusiva de Tot Turisme S.L. (© Tot Turisme S.L.- Tots els drets reservats) o, en el seu cas, dels seus llicenciats.

Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per a qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts del lloc web de turismoescolar.es per a diferents usos de la legítima utilització del Servei o contractació per els usuaris del Servei oferts.

En tot cas, serà necessari el consentiment previ per escrit de turismoescolar.es per a la utilització per a altres usos o finalitats dels citats drets. L’Usuari no podrà posar a disposició de terceres persones dits continguts.

5. Ús del Servei i Responsabilitats.

Turismoescolar.es no garanteix la disponibilitat del Servei, quedant lliure de qualsevol tipus de responsabilitat que es derivi de la no disponibilitat del Servei, sempre i quan aquest sigui degut a una força major o a errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

Turismoescolar.es tampoc es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin de titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquests.

L’Usuari manifesta expressament que coneix i accepta que la informació que apareix al lloc web turismoescolar.es així com el Servei que ha estat introduït o facilitat per terceres parts.

6. Legislació aplicable i Jurisdicció competent.

Les parts acorden sotmetre la present relació, així com les Condicions Generals d’Ús a la legislació espanyola. Si l’Usuari resideix fora d’Espanya i la seva legislació no fos aplicació de la Legislació espanyola, no podrà contractar el Servei de turismoescolar.es. Per tant, l’Usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola, sense perjudici dels drets reconeguts al respecte per les normes imperatives.

7. Notificacions entre les Parts.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que tinguin que efectuar-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, tindran que realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat enviades per correu ordinari al domicili de l’altre part o al correu electrònic d’aquest, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part hagi indicat a l’altre.

8. Nul·litat i Ineficàcia de les Clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a disposició corresponent o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condiciones d’Ús en tot el demés, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

9. Propietat de la Base de Dades.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comercialització o transformació, en cas de no tenir autorització expressa, de la informació continguda a la base de dades exposada al lloc web de turismoescolar.es, constituent tals actes en infraccions dels drets de propietat intel·lectual de turismoescolar.es.

L’Usuari no podrà manipular ni utilitzar l’accés a la base de dades de turismoescolar.es per servir-se dels seus continguts, dissenys, presentacions, gràfics i codis d’accés, per crear publicacions o serveis que siguin comparables o intervinguin en el Servei que turismoescolar.es ofereix ara o pogués oferir en un futur.

Queda expressament prohibida la inclusió de vincles a continguts o a pàgines del lloc web de turismoescolar.es que requereixin identificació prèvia per accedirals mateixos. El Servei, que atorga accés a la base de dades, no podrà ser assignat, llicenciat, venut o transferit a tercers, per part de l’Usuari, ni total ni parcialment, per cap mitjà físic o electrònic. Les excepcions a les presents prohibicions requereixen, en cada cas, expressa autorització per escrit de turismoescolar.es.

Turismoescolar.es es reserva el dret a supervisar l’ús que l’Usuari hagi fet del lloc web. L’accés al Servei per part de l’Usuari podrà ser suspès si turismoescolar.es detecta signes d’ús contrari a les condicions fixades en els anteriors punts.